Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, mededelingen en overeenkomsten, behoudens indien en voor zover wij schriftelijk anders verklaren. Zij prevaleren in elk geval boven eventuele soortgelijke voorwaarden van de koper.

2. Onze offertes geschieden onder voorbehoud van onze beschikbare voorraad; alle bestellingen zullen slechts als aanvaard beschouwd worden mits akkoord van de directie.

3. Leveringstermijnen, afmetingen en gewichten, die in de offerte bepaald worden, zijn louter ten titel van aanduiding verstrekt. Eventuele vertragingen in de levering zullen nooit aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding van onzentwege, behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling.

4. Onze goederen worden als aanvaard bij afname in onze inrichtingen beschouwd, zelfs in geval van franco verzending, waarbij het vervoer steeds op kosten en op risico van de koper geschiedt.

5. De risico’s van de verkochte zaak worden op de koper overgedragen vanaf het ogenblik waarop ze hem effectief ter beschikking gesteld wordt op de plaats en op het tijdstip dat voor aflevering bepaald is.

6. Om geldig te zijn moet elke klacht binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen of van de factuur geformuleerd worden. Eventuele terugzending van goederen moet ons franco toekomen.

7. Al onze facturen zijn contant betaalbaar in onze inrichtingen, netto en zonder disconto, op de datum van afhaling, behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling. Taksen en belastingen vallen steeds ten laste van de klant; eventuele verhogingen zijn ten laste van de koper.

8. Facturen die op de vervaldag niet betaald zijn, zullen automatisch en van rechtswege met een nalatigheidinterest van 7 % per jaar vermeerderd worden, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Bovendien zal elke som die 8 dagen na de verzending van een ingebrekestelling onbetaald gebleven is, vermeerderd worden met een schadevergoeding die tussen partijen bij overeenkomst bepaald wordt op 10 % van het nog verschuldigde saldo met een minimum van €37,50, dit als forfaitair en onherroepelijk strafbeding.

9. Bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen partijen in onze waarborg voor de verkochte goederen uitsluitend beperkt tot de waarborg verleend door onze leveranciers en, rekening houdend met de slijtagegraad, ten hoogste tot de waarde van de geleverde goederen, met uitsluiting van schadeloosstelling voor gelijk welke andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade. De waarborg dekt niet de beschadiging opgelopen ten gevolge van een verkeerd gebruik of van overmatige of ontoereikende bandendruk. De waarborg is ondergeschikt aan het nazicht door de koper van het goed aangespannen van de vestigingsbouten of –moeren en van de juiste bandendruk, na 30 en 100 km, te rekenen vanaf het monteren van de banden op het voertuig. In geen enkel geval zijn wij aansprakelijk voor verlies van wieldoppen. Onze waarborg is, in geval van montage van een band, afhankelijk van het plaatsen van een nieuwe binnenband, of voor tubeless banden, van nieuwe ventielen.

10. Voor voertuigen die ons voor werkzaamheden zijn toevertrouwd, zijn wij enkel aansprakelijk op voorwaarde dat ze binnen onze inrichtingen gebracht werden, tijdens de normale openingsuren ervan en er tijdens diezelfde uren uit afgehaald worden.
In geen enkel geval kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor verdwijning of beschadiging van goederen of andere voorwerpen die zich in de voertuigen bevinden welke ons worden toevertrouwd. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor werken die rechtstreeks van ons personeel gevraagd worden, zonder onze tussenkomst.

11. De klant verbindt zich ertoe het voertuig dat ons voor werken toevertrouwd werd, terug af te halen op de datum die voor het einde van die werken overeengekomen werd. Bij ontstentenis daarvan is onder partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat alle risico’s opnieuw op de klant overgedragen worden, onder voorbehoud van het standgeld dat wij gerechtigd zijn hem aan te rekenen.

12. Alle betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Leuven, tenzij wij, optredend als eiser, zouden verkiezen het geding bij gelijk welke andere bevoegde rechtbank aanhangig te maken. Van deze clausule tot toekenning van rechtsbevoegdheid zal niet afgeweken worden, zelfs niet in geval er meerdere verweerders zijn, noch in geval van samenhang, van tussenvordering of van een beroep op de waarborg, evenmin als in geval van aanvaarding van een vergoeding, wissels of gelijk welke andere betalingswijze, waarvoor uitdrukkelijk overeengekomen wordt dat daardoor geen schuldenvernieuwing tot stand komt, noch in geval van franco verzending.